Alapító Okirat

 


VÁROSMAJORI MÁRTON ÁRON ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA


 

A Városmajori Katolikus Egyesület, mint alapító az alábbi Alapítványt hozza létre.

 1. Az Alapítvány neve: Városmajori Márton Áron Alapítvány
Az Alapítvány nevének rövidítése: VMÁA

2. Az Alapítvány székhelye: 1122 Budapest, Csaba utca 5.
(A Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület címén)

 3. Az Alapítvány céljai

a)   A Városmajori Katolikus Egyesület tagságának közvetítésével támogassa a határainkon kívül, elsősorban a szomszédos országokban élő magyar fiatalok (vallási közösségek, diák és más ifjúsági szervezetek tagjainak) anyanyelvi kultúráját, identitásuk megőrzésére irányuló törekvéseit: könyvekkel és más kulturális termékekkel, felszereléssel, tanulmányutak, művelődési táborok és más kulturális rendezvények szervezésével és finanszírozásával, magyarországi tanulmányutakat lehetővé tevő ösztöndíjakkal.

b)  Segítse az Egyesület rászoruló tagjainak tanulmányait, kulturális önképzését.

c)  Támogassa az Egyesület tagjainak a keresztény szellemiségű kultúra hazai terjesztését célzó közös akcióit és rendezvényeit.

d) Pénzügyileg megalapozza az Egyesületnek a Városmajori Egyházközség idős és beteg hívei, valamint a sokgyerekes családok javára folytatott karitatív szolgálatát.

e)  Támogassa az Egyesület egyéb céljait.

f)   Anyagilag hozzájáruljon az Egyesületen kívüli, de a Városmajori Katolikus Egyházközség keretén belül működő ifjúsággal foglalkozó szervezetek, szerveződések tevékenységeihez.

3/A. Az Alapítvány tevékenységei

a)  Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja:

I.
közhasznú tevékenység: a határainkon kívül élő magyar fiatalok anyanyelvi kultúráját, identitásuk megőrzésére irányuló törekvéseinek támogatása, kulturális önképzés, kultúrált szabadidő eltöltésének támogatása, keresztény szellemiségű kultúra hazai terjesztése támogatása,
közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik: közművelődés
jogszabályhely, mely a közfeladat ellátását előírja:
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország hely önkormányzatairól 23. § (5) bek. 13.
1997. évi CXL tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 73. § (2) bek, 76. § (1) - (2)
14/2000. (VII. 12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete 6. § (1)

II.
közhasznú tevékenység: rászorulók tanulmányainak, idősek és családok támogatása közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik: szociális ellátás feltételeinek biztosítása, jogszabályhely, mely a közfeladat ellátását előírja: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 2. §

III.
közhasznú tevékenység: sokgyermekes családok javára folytatott szolgálat támogatása közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik: családok védelme jogszabályhely, mely a közfeladat ellátását előírja: a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény preambulum 9. bekezdése

IV.
közhasznú tevékenység: ifjúsággal foglalkozó szervezetek, szerveződések támogatása közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik: ifjúsági feladatok ellátása jogszabályhely, mely a közfeladat ellátását előírja: 11/2012. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 7. pont.

b)  Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítására irányuló tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


4. Az Alapítvány vagyona:


a)  Az alapítvány induló vagyonát az Alapító ajánlja fel; a kezdővagyon 50’000 Ft, azaz ötvenezer forint. Ez az összeg csak a 3.a) pontban foglalt célokra használható fel

b)  Az alapítvány vagyonát az Alapító, továbbá a csatlakozók bővíthetik.

5.  Az Alapítványhoz bármely magyarországi vagy külföldi, magán vagy jogi személy, továbbá magánszemélyek társulása csatlakozhat, ha

a)  elfogadja az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltakat,

b)  az Alapítvány vagyonát bármely módon gyarapítja  (például pénzzel, vagyoni értékű jogokkal, vagyoni eszközökkel).

A csatlakozók javaslatot tehetnek az általuk adott vagyon vagy annak egy része az Alapítvány céljainak megfelelő, meghatározott célra való felhasználására, de feltételük elfogadásáról a Kuratórium dönt.

5/A. A közcélú adománygyűjtés szabályai

a)  Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

b)  Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

c)   Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

6. Az Alapítvány vagyonának felhasználása:

a)  Az Alapítvány céljainak magvalósításához az alapítványi vagyon vagy annak kamathozadéka is felhasználható, azonban mindenkor az előző év végi vagyon értékének tíz százaléka tartalékot képez, nem költhető el.

b)  Az Alapítvány vagyona olyan módon használható fel, amely közvetve vagy közvetlenül az Alapítvány céljait segíti megvalósulni.

c)   Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a jelen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.

d)  Az Alapítvány másodlagosan gazdálkodási - vállalkozási tevékenységet is folytathat, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve.

e)   Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, az alapító a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre.

f)   Az alapítvány befektetési tevékenységét csak a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathatja.


7. Az Alapító joga:

a)  a Kuratórium  elnökének, tagjainak megbízása.

b)  a jogszabályban megjelölt esetben a Kuratórium visszahívása.

c)   a Kuratórium működéséről és gazdasági tevékenységéről évente összefoglaló tájékoztatást kapjon.

d)   megkapja az Alapítvány közhasznúsági jelentését.


8. A Kuratórium

a)   Az alapítvány döntéshozó szerve az öttagú héttagú kuratórium.


b)  A kuratórium mandátuma 3 évre szól, ugyanaz a személy több ciklusra is megbízható.


c)  A kuratórium elnöke és tagjai:

      Juhász András                     elnök          
 Krebs Zoltán                        tag
 Nyéky Kálmán                     tag
 Palotainé Töltési Anna           tag
  Gelley Farkas Dávid             tag

8/A. Az alapítvány képviselete

a)  Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli.

b)  A kuratórium elnöke akadályoztatása esetén hatáskörét átruházhatja, bármely másik – az alapítóval függő viszonyban nem álló – kuratóriumi tagra.

c)   Banki utalványozásra bármely két – az alapítóval függő viszonyban nem álló – kuratóriumi tag jogosult.

9. A Kuratórium főbb jogköre:

a)  gyarapítja az Alapítvány vagyonát,

b)  dönt arról, hogy az Alapítványnak tett felajánlást, illetve a felajánlás esetleges feltételeit elfogadja-e, vagy visszautasítja.

c)   dönt a  vagyon felhasználásáról, részben az általa  kiírt pályázatok elbírálása , részben az Egyesület (Alapító) elnökségének  felhasználási  javaslatai  alapján. Döntéseit szükség esetén szakértők segítségével, a lehetőségek szerinti nyilvánosság biztosításával hozza.,

d)  ___

e)  A közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

f)   Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a kuratórium egyszerű többséggel fogadja el.

10. A Kuratórium eljárási rendje:

a)  A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülésekre a Kuratórium elnökének a Kuratórium minden tagját írásban meg kell hívnia. Az elnök a meghívóban közli az ülés napirend tervezetét. A Kuratórium napirendjét maga fogadja el. Az ülés az Alapítvány székhelyétől eltérő helyre is összehívható.

b)  A Kuratórium döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, ezt a Kuratórium két jelenlevő tagja aláírja, és a jegyzőkönyvet a Kuratórium megőrzi.

c) A Kuratórium határozatképes, ha ülésén 4 kurátor jelen van. A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbségi, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata döntő. Határozatképtelenség esetén a 15 napon belül ismételten összehívott ülés az eredeti feltételekkel határozatképes.

d) A Kuratórium ülései úgy is megtarthatók, hogy a tagok egy része a tanácskozásban és a döntések meghozatalában telekommunikációs eszköz (pl. skype, msn, telefonkonferencia-beszélgetés útján) vesz részt. Lehetőség szerint az írásbeli anyagokat elektronikus úton a távkapcsolat útján kapcsolódó személyhez el kell juttatni és a határozati javaslatokat, határozatokat a szavazás megkezdése előtt írásban közvetíteni kell a számára.

e)  Az Alapító és a Kuratórium között szükséges koordináció érdekében a Kuratórium által, a döntéseihez kért információkat az Alapítótól, lehetőségei szerint, meg kell kapnia; döntéseiről a Kuratórium folyamatosan tájékoztatja az Alapítót.

f)   A kuratórium ülései nyilvánosak. Három kurátor kérésére a levezető elnök zárt ülést rendel el.

g)  A Kuratórium ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, melyet az elnök a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményez. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére. Ebben a határidőben bármely tag kérheti a határozati javaslat tárgyában az ülés összehívását. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább négy szavazatot megküldenek az elnök részére. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

10/A. Határozatok és nyilvánosság

a)  A kuratórium döntéseit a titkárság tartja nyilván a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyilt ülésen tartott nyilt szavazás esetén) személyét.

b)  Az elnök gondoskodik a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

c)  A kuratórium döntéseit a Városmajori Római Katolikus Plébánián – az alapítvány székhelyén – elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.

d) Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, az alapítvány székhelyén előre egyeztetett módon.

e)  Az alapítvány működésének módjáról, a támogatási formákról és lehetőségekről, valamint beszámolói közléséről saját ismertető és a helyi sajtó (esetleg az interneten) tájékoztatja a nyilvánosságot.

11. A Kuratóriumi tagság megszűnik:

a)  ha a Kurátor lemond, a lemondás alapítóval való közlésétől számított második hónap utolsó napjával

b)  ha az Alapító  indokolt esetben   visszahívja a Kuratóriumot,

c)   a kurátor halálával.

11/A. Összeférhetetlenségi szabályok

a)  A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. a) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

-     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-     bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

b)   Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki a megelőző három évben olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,

-     amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

-     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

-     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

-     amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

c)  A Kuratórium tagja illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


12. Az Alapítvány titkársága:

A Kuratórium az Alapítvány folyamatos ügyvitelére létrehozza az Alapítvány titkárságát, s ezt a mindennapos rutinszerű ügyek intézésével és a pénzügyi adminisztrációval bízza meg. Az Alapítvány pénzét pénzintézetben ( a  magyar  pénzben felajánlott összegeket forintban, a konvertibilis valutában történt befizetéseket  devizaszámlán ) tartja. Az Alapítvány pénzügyi adminisztrációjának ügyrendjét a Kuratórium az érvényes jogszabályok alapján határozza meg. A pénzügyi adminisztrációt a Kuratórium a titkárságnak erre alkalmas szakképzett tagjára, vagy tagjaira bízza.

12/E.  Az Alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

13.     Ha az Alapítvány bármilyen ok miatt megszűnik, akkor az Alapítvány vagyona a Városmajori Jézus Szíve Római Katolikus Plébániára száll át, amely az átszálló vagyont az Alapítvány céljaira fordítja.

14.     Az Alapító úgy határoz, hogy az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működik tovább. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Budapest, 1990. november

 

Megjegyzés: Az Alapító Okiratot a Városmajori Katolikus (Ifjúsági) Egyesület Elnöksége, mint Alapító az 1997. március 10-i, az 1998. május 27-i, az 1999. február 15-i és az 1999. április 26-i, 2001. június 11-i, 2001. december 16-i 2003. április 29-i, a 2007. február 18-i, 2009. augusztus 18-i, 2009. október 22-i és 2013. július 8-i, a 2014. május 25-i, a 2017. március 21-i ülésén valamint a 2018. május 11. határozatával kibővítette illetve módosította.

ZÁRADÉK
Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások hatályos tartalmának. A módosítások az alapító okirat 8. pontját érintik, a módosításokat, illetve új részeket a szövegben aláhúzással kerültek kiemelésre.

Az okirat hiteléül:

Budapest, 2018. május 11.

KincsesZoltán
Városmajori Katolikus Egyesület
az alapító egyesület elnöke